pharrell x chanel x adidas nmd pharrell x adidas nmd hu trail pharrell x adidas nmd hu trail collection more imagery pharrell x adidas nmd hu trail collection release reminder adidas eqt support adv primeknit arrives triple white adidas eqt support adv triple white june 2017 adidas eqt support adv triple white adidas eqt support adv primeknit triple white adidas eqt support adv triple black releases summer adidas eqt support adv triple black available now adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv primeknit triple white adidas eqt support adv cool grey more images adidas eqt support adv triple pink coming soon adidas eqt support adv triple pink adidas eqt support adv triple pink adidas eqt support adv turbo pink adidas eqt support adv adidas eqt support adv camo pack first look

Przedszkole nr 1 w Łańcucie

Ogłoszenie

   Informujemy, że w zakładce „Grupy” są dostępne propozycje zajęć dla

dzieci z języka angielskiego, katechezy i logopedii.

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE!!!

MEN rozszerzyło grupę osób, które będą miały prawo posłać dzieci do przedszkola mimo nowych obostrzeń zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26.03.2021 r. Dz.U, poz. 561

§ 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
Dzieci Rodziców z w/wym grupy osób mają prawo do korzystania z opieki w przedszkolu, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE!!!

Od 27.03.2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. – czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola.

Zajęcia opiekuńcze zapewniamy wyłącznie dla dzieci rodziców – pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

W pozostałych grupach (I – IV) będzie prowadzone kształcenie na odległość. Informacje wysyłane będą na indywidualny adres poczty internetowej (email rodzica).

Ogłoszenie

    Rekrutacja do Przedszkoli Miejskich na rok szkolny 2021/2022

1) Kontynuacja edukacji przedszkolnej
      01.02.2021 – 7.02.2021 r.
Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.
2) Rekrutacja
    8.02.2021 r. – 12.03.2021 r.
Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.
    15.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów   potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
    2.04.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów  niezakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do przedszkola).
    6.04.2021 r. – 8.04.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
    9.04.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
3) Rekrutacja – nabór uzupełniający
     7.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.
     17.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
     1.06.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do przedszkola).
     2.06.2021 r. – 7.06.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
     8.06.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, w szczególnych sytuacjach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
DOKUMENTY DOSTĘPNE DO POBRANIA W PRZEDSZKOLACH LUB NA STRONACH INTERNETOWYCH PRZEDSZKOLI

klauzula informacyjna dla rodziców


 

Konkurs

„Ruch to zdrowie” to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Centrum Handlowe Auchan Krasne, w którym dzieci z naszego przedszkola brały udział z dużym sukcesem. 

Dzieci, których prace zostały nagrodzone i umieszczone na wystawce w Auchan to:
Konstancja Drewniak – gr. IV
Lena Ferenc – gr. IV
Zuzanna Mosoń – gr. IV

Wyróżnienia otrzymały dzieci:
Adrian Musz – gr. IV
Łucja Pelc – gr.IV
Aleksandra Gwizdak – gr.IV
Kurkowska Kinga – gr. III
Nadia Sowa – gr. III
Lena Prajs – gr.III

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Pasowanie na przedszkolaka

Dziś jest nasze pasowanie,

są tu nasze drogie Panie.

Już od dzisiaj przyrzekamy,

 że przedszkole pokochamy.

Co dzień bawić się będziemy

i jedzonko ładnie zjemy.

I uśmiechem przywitamy

przychodzące po nas Mamy.

 

            Dzień 29 pażdziernika2020 r. Był wyjatkowy dla dzieci z grupy I Misie. Tego właśnie dnia odbyła sie pierwsza ważna przedszkolna uroczystość Pasowanoe na przedszkolaka.

            Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były wiersze, piosenki i tańce. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania . Symbolem przyjęcia w poczet przedszkolaków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie było dotknięcie ogromnym ołówkiem przez panią dyrektor Otylię Drewniak.

            Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominki. Był to dzień pełen emocji i miłych wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Spotkanie z policjantami

9 października przedszkolaki miały okazję spotkać się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Dzieci zobaczyły dwa radiowozy. Panowie Mirosław i Wojciech pokrótce opowiedzieli o pracy policjanta. Przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz procedurę zawiadamiania policji o wypadku. Wspomnieli również o pozycji bezpiecznej w trakcie ataku psa.

Składamy serdeczne podziękowania panom policjantom za poświęcony czas i ciekawe spotkanie.

Początek Roku Szkolnego 2020/2021 – OGŁOSZENIA

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Drodzy Rodzice!

W dniu 1.09.2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z  Aktualną Procedurą zapewnienia  bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łańcucie w czasie zagrożenia epidemicznego obowiązującą od 1 września 2020 r.

Oto kilka najważniejszych zasad:

1) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

2) Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia mała i duża) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach,
z zachowaniem zasad:

– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
– odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
– 8 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

3) Pracownik przedszkola odprowadzi przebrane dziecko pod opiekę nauczyciela.

4) Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8:30. 

5) Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
Gr. I Misie: 6:00 – 17:00
Gr. II Krasnale: 6:30 – 16:30
Gr. III Sowy: 6:00 – 17:00
Gr. IV Smerfy: 7:00 – 16:00

6) Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

7) Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.

8) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.

9) Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci po wybraniu dziecka z przedszkola, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.

10) Pomiaru temperatury dziecko będzie miało dokonywane po zaobserwowaniu niepokojących objawów takich jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie lub inne. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C)  nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

11) Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Każda z grup będzie prowadzona przez 2 nauczycielki.
 2. Listy przynależności dzieci do poszczególnych grup będą dostępne w Placówce na tablicy ogłoszeń lub telefonicznie: 17 225 21 44 lub 507004177.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione osoby.
 4. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane wcześniej nauczycielce, emailowo lub telefonicznie do godziny 8.30.
 5. W pierwszym dniu przedszkola dziecko otrzymuje podpisaną szafę w szatni.
 6. Dzieci ubieramy wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów i umożliwiające swobodną zabawę i poruszanie się. Ubiór „na cebulkę”.
 7. Prosimy wszystkich Rodziców o dostarczenie swojemu dziecku do przedszkola:

– pantofli zmiennych,

– odzieży, bielizny zmiennej,

 1. Dzieciom z grup I i II na odpoczynek poobiedni należy dostarczyć:
  – cienki koc w pościeli (140×200 lub 160×200)
 2. Dzieciom z grup III i IV:
  – strój do ćwiczeń gimnastycznych – we worku.                            Prosimy o podpisanie dzieciom wszystkich wymienionych rzeczy.
 3. W naszym przedszkolu istnieje system elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu. W związku z powyższym prosimy Rodziców dzieci, które będą uczęszczały po raz pierwszy do naszego przedszkola od września 2020 r. o zamówienie powyższych imiennych kart indywidualnie. Cena karty 14 zł

Rodzice dzieci już uczęszczających, którzy zagubili karty do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu proszeni są o zamówienie karty.

 1. Prosimy zapoznać się z Klauzulami ochrony danych osobowych – BIP.
 2. Druki do wypełnienia można pobrać w przedszkolu lub na stronie, prosimy je dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu

1. Oświadczenie.

2. Zgody.

Otylia Drewniak – Dyrektor Przedszkola

 

Procedura COVID 

adidas eqt cushion adv first look adidas eqt cushion adv exclusive regions releases adidas originals eqt cushion adv adidas eqt cushion adv adidas eqt cushion adv colorways release date adidas nmd r1 primeknit raw pink release date nike kobe a d dragonball pe dearon fox nike kobe ad dragonball z deaaron fox nike kobe ad dragonball pe deaaron fox nike kobe ad dragonball pe deaaron fox adidas ultra boost laceless release date adidas ultra boost laceless mid triple white release reminder adidas ultra boost laceless core black adidas nmd r1 rollerknit black reflective grey 3m adidas nmd r1 collegiate navy s79161 adidas nmd rollerknit black reflective adidas nmd rollerknit black reflective adidas nmd xr1 triple white release date by9922 adidas nmd xr1 triple white official images adidas ultra boost atr mid burgundy
adidas nmd r1 black camo adidas nmd runner pk yellow camo adidas nmd runner adidas nmd runner pk yellow camo release date the adidas nmd r1 primeknit yellow drops this weekend adidas nmd r1 glitch camo solid grey now available adidas nmd r1 glitch solid grey white adidas nmd r1 solid grey release info where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack black adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack drops week adidas nmd r1 primeknit core black adidas nmd olive camo adidas nmd r1 raw pink pack release info adidas nmd r1 raw pink release date adidas wmns nmd r1 primeknit raw pink release date adidas nmd r1 raw pink pack release date adidas nmd r1