pharrell x chanel x adidas nmd pharrell x adidas nmd hu trail pharrell x adidas nmd hu trail collection more imagery pharrell x adidas nmd hu trail collection release reminder adidas eqt support adv primeknit arrives triple white adidas eqt support adv triple white june 2017 adidas eqt support adv triple white adidas eqt support adv primeknit triple white adidas eqt support adv triple black releases summer adidas eqt support adv triple black available now adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv primeknit triple white adidas eqt support adv cool grey more images adidas eqt support adv triple pink coming soon adidas eqt support adv triple pink adidas eqt support adv triple pink adidas eqt support adv turbo pink adidas eqt support adv adidas eqt support adv camo pack first look

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie

koncepcja

Nasze motto:

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.).
2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągniecie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
W naszym przedszkolu dziecko:
♦ Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
♦ Rozwija aktywność twórczą
♦ Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką
♦ Obcuje ze sztuką
♦ Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
♦ Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości
♦ Poznaje swoje prawa i obowiązki
♦ Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

Cele ogólne:
1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów
4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
♦ zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
♦ zasadę aktywności,
♦ zasadę indywidualizacji,
♦ zasadę organizowania życia społecznego
♦ zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji)
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane sa do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzenie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Sylwetka absolwenta
Dziecko kończące przedszkole
► posiada:
● motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
● umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
● umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
● umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
● umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
● umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
● odpowiedni poziom samodzielności,
● gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
● podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.
► przestrzega:
● praw innych ludzi,
● zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
● zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.
► dostrzega i szanuje:
● potrzeby innych ludzi,
● odmienne postawy, przekonania, upodobania,
● symbole narodowe,
● środowisko naturalne.
► nie obawia się:
● występować publicznie,
● dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
● wykazywać inicjatywy w działaniu,
● prosić o radę lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m. in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
► modyfikacji realizowanych programów,
► planowania miesięcznego,
► do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
► indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m. in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m. in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
► systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
► zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
► informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
► prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
► zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Obejmuje ona m. in.:
► rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,
► rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
► wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
► rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
► pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie,
► wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel – rodzice
► pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców
► promocja zdrowia
► organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny

Realizacja zadań ma następujące formy:
► zebrania ogólne i zebrania grupowe,
► zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjetych dzieci,
► konsultacje i porady indywidualne,
► kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
► organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
► organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
► organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m. in.:
► pasowanie na przedszkolaka
► Dzień Niepodległości
► sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi
► mikołajki
► spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia
► bal karnawałowy
► biesiada z Babcią i Dziadkiem
► Wielkanoc
► Piknik Rodzinny
► Dzień Dziecka

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem
Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego. W trosce o skuteczną realizacje zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.
W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Priorytety na lata 2020/2021 – 2024/2025
► aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
► promocja zdrowia i świadomości ekologicznej
► budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
► stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkole
► lepsza organizacja pracy zespołowej
► inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzenie jej kompetencji.

 

adidas eqt cushion adv first look adidas eqt cushion adv exclusive regions releases adidas originals eqt cushion adv adidas eqt cushion adv adidas eqt cushion adv colorways release date adidas nmd r1 primeknit raw pink release date nike kobe a d dragonball pe dearon fox nike kobe ad dragonball z deaaron fox nike kobe ad dragonball pe deaaron fox nike kobe ad dragonball pe deaaron fox adidas ultra boost laceless release date adidas ultra boost laceless mid triple white release reminder adidas ultra boost laceless core black adidas nmd r1 rollerknit black reflective grey 3m adidas nmd r1 collegiate navy s79161 adidas nmd rollerknit black reflective adidas nmd rollerknit black reflective adidas nmd xr1 triple white release date by9922 adidas nmd xr1 triple white official images adidas ultra boost atr mid burgundy
adidas nmd r1 black camo adidas nmd runner pk yellow camo adidas nmd runner adidas nmd runner pk yellow camo release date the adidas nmd r1 primeknit yellow drops this weekend adidas nmd r1 glitch camo solid grey now available adidas nmd r1 glitch solid grey white adidas nmd r1 solid grey release info where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack black adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack drops week adidas nmd r1 primeknit core black adidas nmd olive camo adidas nmd r1 raw pink pack release info adidas nmd r1 raw pink release date adidas wmns nmd r1 primeknit raw pink release date adidas nmd r1 raw pink pack release date adidas nmd r1